Regulamin korzystania z serwisu Sexymamy.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Sexymamy.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/. Administrator serwisu Sexymamy.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – 1. osoba korzystająca z serwisu Sexymamy.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. serwis Sexymamy.pl (lub Serwis) – 2. zbiór stron www w domenie o nazwie Sexymamy.pl, składających się na serwis Sexymamy.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.sexymamy.pl/.

3. serwery Grupa Wirtualna Polska – 3. serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Sexymamy.pl.

4. konto w serwisie Facebook – konto użytkownika zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu.

5. serwis Facebook – 5. zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

II. Zasady korzystania z serwisu Sexymamy.pl.

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Sexymamy.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonych w serwisie informacji, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupy Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Sexymamy.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu Sexymamy.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Grupie Wirtualna Polska.

    5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Sexymamy.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przeglądać serwis, w tym określone opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
  • zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Sexymamy.pl,
  • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Sexymamy.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu Sexymamy.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Sexymamy.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Sexymamy.pl polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie Sexymamy.pl oraz jest władny udzielić Grupie Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu Sexymamy.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści w serwisie Sexymamy.pl, a także za skutki udzielenia Grupie Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupę Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupy Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii lub innych treści na serwisie Sexymamy.pl lub z tytułu udzielenia Grupie Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupę Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Grupy Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

9. Użytkownik korzystając z serwisu Sexymamy.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupie Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupę Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

10. Z tytułu korzystania z serwisu Sexymamy.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Sexymamy.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie przez użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.

11. Z serwisu Sexymamy.pl użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta w serwisie Facebook, przy czym Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu Sexymamy.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto w serwisie Facebook. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta w serwisie Facebook mogą przeglądać zasoby serwisu Sexymamy.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia), w tym zamieszczać posty, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu Sexymamy.pl. Użytkownicy, którzy posiadają konto w serwisie Facebook oraz zalogują się przez to konto w serwisie Sexymamy.pl mogą przeglądać zasoby serwisu Sexymamy.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu Sexymamy.pl, w tym zamieszczać wypowiedzi, komentarze, opinie lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu Sexymamy.pl., jako użytkownicy posiadający stały, zarezerwowany dla nich pseudonim lub inne podobne oznaczenie. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu Sexymamy.pl w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem posiadającym konto w serwisie Facebook i loguje się przez to konto w serwisie Sexymamy.pl.

12. Korzystanie z usług serwisu Sexymamy.pl jest dobrowolne.

13. Każdy użytkownik serwisu Sexymamy.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupy Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Sexymamy.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. podszywanie się pod inne osoby,

c. naruszanie tajemnicy korespondencji,

d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci.

e. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupy Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupy Wirtualna Polska.

14. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie danej treści udostępnionej przez użytkownika jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 13 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupę Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

15. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Sexymamy.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Sexymamy.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Sexymamy.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

16. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu Sexymamy.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

17. Informacje opisujące funkcjonalności serwisu Sexymamy.pl dostępne są na stronie http://www.sexymamy.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu Sexymamy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Sexymamy.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

18. W ramach serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (abuse@firma.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

19. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Sexymamy.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Sexymamy.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

e. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Sexymamy.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Sexymamy.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Grupa Wirtualna Polska nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Sexymamy.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

20. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupy Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupy Wirtualna Polska z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupę Wirtualna Polska prowadzenia serwisu Sexymamy.pl.

21. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Sexymamy.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@sexymamy.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

22. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupy Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Sexymamy.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Sexymamy.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupę Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

23. Użytkownik umieszczając wpis, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupę Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

24. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Sexymamy.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Ww. informacje służą w szczególności do logowania i identyfikacji użytkownika, jeśli użytkownik wybrał opcję „zapamiętaj”. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Grupa Wirtualna Polska korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu Sexymamy.pl przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Sexymamy.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

25. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.sexymamy.pl/Regulamin.

26. Serwis Sexymamy.pl nie jest sponsorowany, administrowany ani współprowadzony przez Facebook. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że przesłane za pośrednictwem serwisu Sexymamy.pl informacje dostarcza Administratorowi – Grupa Wirtualna Polska S.A., a nie Facebook. Informacje dostarczone przez użytkownika będą wykorzystywane jedynie na potrzeby zapewnienia prawidłowej funkcjonalności serwisu.

27. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.